Indhold er på vej...

Præambel


1.1

Nærværende forretningsbetingelser har til formål at beskrive betingelserne for samhandlen mellem kunden og Zitepanel.

 

1.2

Forretningsbetingelserne gælder for alle typer aftaler mellem Parterne, såfremt kunden har accepteret Forretningsbetingelserne.

 

1.3

Såfremt der er uoverensstemmelse mellem Forretningsbetingelserne og en Hostingaftale eller databehandleraftale imellem Parterne, så vil Hostingaftalen og databehandleraftalen have forrang.

 

1.4

Salg af Zitepanels ydelser, services og produkter er primært rettet mod erhvervsdrivende. Såfremt en privatperson indgår en aftale med Zitepanel er der i det følgende givet oplysninger om de forbrugervilkår, der er gældende for den pågældende aftale.

 

1.5

Zitepanel forbeholder sig retten til løbende at foretage ændringer i Forretningsbetingelserne uden forudgående varsel, dog under den forudsætning, at de opdaterede og gældende Forretningsbetingelser altid er tilgængelige på Zitepanels hjemmeside. Hvis en ændring anses for at være væsentlig, vil forbrugere blive orienteret om ændringen med 30 dages varsel.

 

Definitioner


2.1

”Forretningsbetingelser” er defineret som nærværende forretningsbetingelser.

 

2.2

”Zitepanel” er en forkortelse for Zitepanel ApS, CVR-nummer 37225991.

 

2.3

”Løsning” definerer de ydelser, services og produkter, som Zitepanel leverer til kunden.

 

2.4

”Parterne” benyttes som fællesbetegnelse for kunden og Zitepanel.

 

2.5

”Hostingaftale” anvendes, når der refereres til en serveraftale mellem Parterne.

 

2.6

”Driftsaftale” anvendes for når der refereres til det månedlige beløb der betales for at benytte Zitepanels løsninger.

 

Betalingsbetingelser


3.1

Vederlaget for kundens Løsning betales netto inden 8 dage, medmindre andet er specificeret.

 

3.2

Såfremt kunden overskrider Zitepanels betalingsfrist, er Zitepanel berettiget til at sende 1. rykker 10 dage efter betalingsfristen og 2. rykker 20 dage efter betalingsfristen. Hvis betalingen stadig ikke er Zitepanel i hænde efter 30 dage fra betalingsfristen, er Zitepanel berettiget til at suspendere kundens produkter, samtidig med at kravet videresendes til inkassoinddrivelse. Ved alle betalingsforsinkelser er Zitepanel berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af faktura og rykkerskrivelser. Kunden får ikke refusion for perioder med suspendering, hvis disse skyldes kundens manglende betaling.

 

Priser og gebyrer

 

4.1

Alle Zitepanels priser er oplyst i danske kroner og ekskl. moms.

 

4.2

Zitepanel tager forbehold for tastefejl, prisændringer, udgåede varer samt leverancesvigt fra underleverandører.

 

4.3

Ved fremsendelse af faktura via e-mail tillægges intet administrationsgebyr.

 

4.4

Zitepanel kan regulere alle priser og gebyrer med minimum en måneds varsel. Kunden er forpligtet til at betale den regulerede pris, men kan dog vælge at opsige aftalen skriftligt i henhold til de gældende opsigelsesvarsler.
En varslet prisændring vil træde i kraft fra den næstkommende abonnementsperiode.

 

Generelt


5.1

Kunden er forpligtet til at overholde god skik og orden ved anvendelsen af Zitepanels netværk og servere. God skik og orden betyder bredt fortolket, at kunden ikke må benytte Zitepanels ydelser til at bryde dansk lovgivning eller på nogen måde genere andre virksomheder eller privatpersoner. Hvis kunden er usikker på om en handling på Løsningen er tilladt, er det kundens ansvar at kontakte Zitepanel og efterspørge anvisning herom.

 

Stamdata og tilladelser

 

6.1

Kunden er forpligtiget til selv at holde sine stamdata opdateret over for Zitepanel, så adresseoplysninger, kontaktoplysninger og faktureringsoplysninger til enhver tid er gyldige.

 

6.2

Kunden er indforstået med at skulle overholde alle gældende love og regler i forbindelse med kundens forretning. Kunden er ligeledes indforstået med, at Zitepanel ikke udøver nogen kontrol af indholdet af den information som kunden udsender fra Løsningen, og at det udelukkende er kundens ansvar at sikre, at det data, som kunden sender og modtager, overholder alle gældende love og regler.

 

6.3

Kunden er forpligtet til at tilvejebringe alle nødvendige og behørige tilladelser og godkendelser fra enhver relevant tredjepart og offentlig myndighed, som er gældende for installation, brug og ejerskab af Løsningen, der stilles til rådighed af Zitepanel.

 

Zitepanels rettigheder

 

7.1

Zitepanel har ret til på et hvilket som helst tidspunkt at ændre produkter fra sine pris-og produktlister.

 

7.2

Zitepanel er berettiget til at vurdere, hvorvidt kunden benytter Zitepanels produkter efter hensigten. Såfremt kunden overbelaster sin Løsning i en sådan grad, at det påvirker Zitepanels platform uhensigtsmæssigt, kan Zitepanel til enhver tid midlertidigt lukke for adgangen til den pågældende Løsning uden varsel. Zitepanel bestræber sig altid på at kontakte kunden, med henblik på at justere kundens forbrug eller tilbyde kunden en alternativ Løsning. Såfremt kunden ikke ønsker at justere forbruget eller acceptere en alternativ Løsning, er Zitepanel berettiget til at opsige kundens Løsning med en måneds varsel fra d. 1. i en måned. I tilfælde hvor kunden har forudbetalt for en periode, der afbrydes af Zitepanels opsigelse grundet ovenstående omstændigheder, er kunden berettiget til at få det forudbetalte beløb refunderet, for den del af den forudbetalte periode, hvor produktet er opsagt.

 

7.3

Hvis en Løsning benyttes til udsendelse af spam, phishing el.lign. forbeholder Zitepanel sig retten til midlertidigt at lukke for adgang til produktet uden varsel, indtil problemet er udbedret. Dette er også gældende selv om ejeren af produktet ikke er bekendt med nævnte misbrug eller er direkte ansvarlig for det.

 

7.4

Zitepanel vil løbende vurdere funktionen af scripts/programmer/data på Løsningerne, som eventuelt kan belaste servere eller forårsage nedbrud. Hvis dette er tilfældet, kan Zitepanel til enhver tid midlertidigt lukke for adgangen til den pågældende løsning. Dette vil, såfremt det er muligt, almindeligvis foregå i samråd med kunden.

 

7.5

I tilfælde hvor Zitepanel vurderer, at komponenterne i kundens Løsning er forældede og kan udgøre en sikkerhedsrisiko, kan Zitepanel til enhver tid lukke for adgangen til den pågældende Løsning. Dette vil dog normalt foregå i samråd med kunden.

 

7.6

Zitepanel forbeholder sig ret til at opsige en kundes igangværende Løsning med 30 dages skriftligt varsel. I tilfælde hvor kunden har forudbetalt for en periode, der afbrydes som følge af Zitepanels opsigelse, er kunden berettiget til at få det forudbetalte beløb refunderet, for den del af den forudbetalte periode, hvor produktet er opsagt.

 

7.7

I tilfælde af ændringer i lovgivningen eller de i medfør af denne udstedte regler og tilladelser, samt ved pålæg om ændringer fra en myndighed kan Zitepanel uden varsel ændre kundens rettigheder og pligter ifølge betingelserne, uden at kunden herved har krav på nogen form for kompensation.

 

Zitepanels ansvar

 

8.1

Zitepanel kan ikke holdes ansvarlig for at kontrollere validiteten af evt. genskabte data. Zitepanel er ikke erstatningsansvarlig for tab, såfremt kundens data ikke kan genskabes fra backup grundet manglende validitet af disse.

 

8.2

Zitepanel er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til/fra kunden fra Løsningen eller som følge af kundens tab af personlige data eller software. Zitepanel kan ligeledes heller ikke holdes erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer. Ovenstående ansvarsfritagelser er ugyldige såfremt tabet skyldes Zitepanels forsætlige eller groft uagtsomme handling.

 

8.3

Zitepanel kan ikke holdes erstatningsansvarlig for nogen form for indirekte tab eller følgeskader over for den anden Part eller tredjemand, herunder dennes koncernselskaber, forhandlere, kunder eller andre interessenter, uanset om tabet skyldes systemnedbrud, uvedkommendes adgang, manglende levering af bestilte serviceydelser/produkter eller andre forhold hos Zitepanel.

 

8.4

Zitepanel tilstræber, at systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet året rundt. Zitepanel er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt. Sådanne driftsafbrydelser vil så vidt muligt blive varslet forinden.

 

Opsigelse

 

9.1

Som udgangspunkt faktureres alle løsninger 12 måneder forud og fornyes automatisk, medmindre kunden opsiger Abonnementsaftalen senest 30 dage inden abonnementsperiodens udløb.

 

9.2

Zitepanel refunderer ikke betalinger, såfremt kunden ønsker at opsige og nedlægge sit produkt midt i en periode.

 

9.3

Alle opsigelser skal enten foregå skriftligt.

 

9.4

En opsigelse er først gyldig, når Zitepanel skriftligt har bekræftet opsigelsen.

 

Fortrolighed

 

10.1

Parterne forpligter sig til at behandle al information omhandlende hinandens forhold, fortroligt.
Derudover forpligter Parterne sig til ikke at videregive sådan fortrolig information til tredjemand uden forudgående skriftlig tilladelse hertil fra den modstående Part og kun at anvende fortrolig information til det formål, der er beskrevet i aftalen.

 

10.2

Som fortrolig information anses enhver information om parternes virksomhed, herunder Parternes samarbejdspartnere, eller forretningsforhold, som Parterne har opnået kendskab til igennem deres samhandel, med undtagelse af oplysninger der er offentliggjort af Parterne.

 

10.3

Parterne er berettiget til at videregive oplysninger til myndighederne om den modstående Part, til opfyldelse af lovmæssige forpligtelser. Den modstående Part er forpligtet til at udlevere de fortrolige oplysninger i et så begrænset omfang som muligt, dog uden på nogen måde at omgå myndighedernes krav

 

10.4

Fortrolige informationer, som er overgivet til kunden forud for tidspunktet for tiltrædelse af disse forretningsbetingelser, er omfattet af fortrolighedsforpligtelsen, som ligeledes vil gælde efter ophør af Parternes indbyrdes aftaleforhold.

 

Værneting

 

11.1

Nærværende Forretningsbetingelser skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret.

 

11.2

Parterne forpligter sig til gennem forhandling at forsøge at finde en mindelig løsning på konflikter og bestræbe sig på at gøre det på en sådan måde, at Parternes anden produktion og andre ydelser ikke berøres heraf.

 

11.3

I mangel af mindelig løsning efter forhandling, skal sagen afgøres endeligt og bindende ved voldgift efter reglerne for Det Danske Voldgiftsinstitut eller ved en dansk retsinstans efter Zitepanels valg.